Asistenta Sociala

Responsabil compartiment: Hermeneanu Mariana


◉ Cerere - Declaratie pe propria raspundere pt acordarea unor drepturi de asistenta sociala (apasa aici pentru a deschide cererea)

◉ Cerere acordare stimulent nastere (apasa aici pentru a deschide cererea)

◉ Cerere pt acordarea indemnizatiei de crestere a copilului_stimulentului de insertie_indemnizatiei lunare_sprijinului lunar si alocatiei de stat pt copii(apasa aici pentru a deschide cererea)

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie (Legea61/1993)

Alocaţie de stat conform Legii 61/ 1993, reactualizată.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de stat:

◉ Cerere tip (apasa aici pentru a deschide cererea)

◉ livret de familie, copie şi original

◉ certificat de naştere pentru copil nou născut, original şi copie

◉ buletin de identitate/ carte de identitate pentru părintele care solicită să fie titularul acestei alocaţii, copie şi original

◉ extras de cont, doar în cazul în care solicitantul alocaţiei de stat solicită ca acest drept să fie virat în cont

◉ dosar

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie complementară

Alocaţie familială complementară/alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG nr.105/2003. Condiţii de acordare:

◉ venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească suma de 461 lei

◉ copiii de vârstă şcolară trebuie să frecventeze cursurile şcolare

◉ acest drept este acordat familiilor "care îndeplinesc condiţia de a locui împreună"

Acte necesare:

◉ Cerere tip (apasa aici pentru a deschide cererea)

◉ livret de familie, copie şi original

◉ acte de identitate pentru toţi membrii familiei (buletin/carte de identitate pentru părinţi, certificatele de naştere ale copiilor), copie şi original

◉ acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariat cu venitul net pentru ambii părinţi, certificat de stare materială - Direcţia Taxe şi Impozite Ialomiţa, certificat fiscal - Administraţia Financiară Ialomiţa, cupon alocaţie de stat

◉ adeverinţe elev

◉ copie după hotărârea de divorţ (unde este cazul)

◉ copie după hotărârea de plasament (unde este cazul)

◉ copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap (unde este cazul)

◉ hotărâre judecătorească pentru persoanele private de libertate (unde este cazul)

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de incălzire:

◉ Cerere tip (apasa aici pentru a deschide cererea)

◉ Buletinul de identitate sau cartea de identitate titular şi pentru toţi membrii cu vârsta peste 14 ani (original şi copii xerox); se anunţă orice modificare de domiciliu

◉ Certificatele de naştere ale tuturor membrilor (copii xerox)

◉ Certificatul de căsătorie (copie xerox)

◉ Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de salariat sau alte drepturi salariale, cupon pensie, cupon ajutor somaj sau adeverinţă pentru cei neîndemnizaţi, adeverinţă îndemnizaţii cu caracter permanent, adeverinţă stimulent sau îndemnizaţie pentru creştere copil, cupon alocaţie, alte surse de venit sau ajutoare care provin de la stat, adeverinţă Finanţe Publice pentru cei care obţin venituri permanente)

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social

◉ Beneficiarii acestor prevederi legale, sunt persoanele singure şi familiile ale căror venituri nete lunare, nu depăşesc nivelurile venitului minim garantat până la care se acordă ajutor social.

Acte necesare:

◉ Cerere tipizată

◉ copii de pe actele stare civilă (BI sau CI, certificate de naştere, căsătorie), sentinţe de divorţ etc

◉ adeverinţă venituri de la Administraţia Financiară Ialomiţa; • adeverinţă registru agricol

◉ declaraţie notar public

◉ adeverinţă medic de familie

◉ adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Ialomiţa

◉ acte doveditoare privind veniturile (cupon de pensie, adeverinţă enituri salariale etc.)

◉ adeverinţă elev, student

Acte necesare dosar însotitor persoană cu handicap

Pentru bolnav:

◉ copii după actele de stare civilă (CI sau BI , certificat naştere, căsătorie)

◉ copie certificat persoană cu handicap - 3 exemplare

Pentru însoţitor:

◉ copii după actele de stare civilă (CI sau BI , certificat naştere, căsătorie)

◉ fişa medicală

◉ cazier

◉ diplomă studii

◉ adeverinţă venituri DGF Ialomiţa

◉ repartiţie AJOFM Ialomiţa

◉ carnet